National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Presidium of NAS RK

Presidium of NAS RK

25

March
2020

1

Zhurinov Murat Zhurinovich, President of NAS RK, Academician of NAS RK

2

Tuymebayev Zhanseit Kanseitovich, Vice-President of the NAS RK, Honorary Academician of NAS RK

3

Shaukenova Zarema Kaukenovna, Vice President of NAS RK, Academician of NAS RK

4

Zharmenov Abdurasul Aldashevich, Chief Academic Secretary of NAS RK, Academician of NAS RK

5

Alchinbayev Mirzakarim Karimovich, Аcademician of NAS RK

6

Begentaev Meiram Mukhametrakhimovich, Honorary Academician of NAS RK

7

Bilyalov Darkhan Nurlanovich, Honorary Academician of NAS RK

8

Dyusenbekov Zayrolla Dyusenbekovich, Academician of NAS RK

9

Yespolov Tlektes Isabaevich, Academician of NAS RK

10

Zhambakin Kabyl Zhaparovich, Academician of NAS RK

11

Kabuldinov Ziyabek Yermukhanovych, corresponding member of NAS RK

12

Kozhamzharova Dariia Perneshevna, Academician of NAS RK

13

Koigeldiev Mambet Kulzhabaevich, Academician of NAS RK

14

Mambetkaziev Yerezhep Alkhairovich, Academician of NAS RK

15

Moldakhmetov Marat Zeynullovich, Academician of NAS RK

16

Nurgozhin Talgat Seitzhanovich, corresponding member of NAS RK

17

Rakhimov Kayrolla Dyusenbaevich, Academician of NAS RK

18

Seidumanov Serik Turarovich, Academician of NAS RK

19

Satybaldin Azimkhan Abilkairovich, Academician of NAS RK

20

Suleev Dosym Kasymovich, Academician of NAS RK

21

Urazaliev Rakhim Almabekovich, Academician of NAS RK