National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Structure of the NAS RK

Department of physics, mathematics and informatics of NAS RK

25

March
2020

Department of physics, mathematics and informatics of NAS RK

Chairman – Galimkair Mutanov

 

List of academicians

 

1

Name

Ashimov Abdykappar Ashimovich

2

Baygunchekov Zhumadil Zhanabaevich

3

Bliev Nazarbay Kadyrovich

4

Boos Ernst Gerbertovich

5

Dzhumadildaev Askar Serkulovich

6

Yershin Shahbaz Alimgereevich

7

Zhumagulov Bakhytzhan Tursynovich

8

Kalmenov Tynysbek Sharipovich

9

Kozhamkulov Tolegen Abdisagievich

10

Mukashev Bulat Nigmetovich

11

Mutanov Galimkair Mutanovich

12

Moldabekov Meyrbek Moldabekovich

13

Otelbaev Mukhtarbay Otelbaevich

14

Takibaev Zhabaga Suleymenovich

15

Takibaev Nurgali Zhabagayevich

16

Ualiev Gahip Ualievich

17

Harin Stanislav Nikolayevich

 

List of corresponding members

 

Name

 

1

Abishev Medeu Erzhanovich

2

Baizhanov Bektur Sembievich

3

Davletov Askar Erbulanovich

4

Kalimoldaev Maksat Nuradilovich

5

Kosov Vladimir Nikolayevich

6

Kulpeshov Beibut Shayykovich

7

Musabayev Talgat Amangeldievich

8

Oinarov Ryskul

9

Ramazanov Tlekkabul Sabitovich

10

Sadybekov Makhmud Abdysametovich

11

Temirbekov Nurlan Mukhanovich

12

Umirbaev Ualbay Utmahanbetovich

13

Chechin Leonid Mikhailovich