National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Structure of the NAS RK

Department of chemistry and technology of NAS RK

25

March
2020

Chairman – Murat Zhurinov

 

List of academicians

 

 

Name

1.

Adekenov Sergazy Mynzhasarovich

2.

Aliyarov Birlesbek Kanievich

3.

Ashimov Undasyn Baykenovich

4.

Balabekov Orazaly Satimbekovich

5.

Bekturov Esen Abikenovich

6.

Gazaliev Arystan Maulenovich

7.

Ergozhin Edil Ergozhaevich

8.

Zhubanov Kair Akhmetovich

9.

Zhurinov Murat Zhurinovich

10.

Zakumbaeva Gauhar Daulenovna

11.

Mambetkaziev Erezhep Alhairovich

12.

Muldahmetov Zainulla Muldahmetovich

13.

Nadirov Nadir Karimovich

14.

Praliyev Kaldybek Dzhaylauovich

15.

Suleimenov Zhusupbek Tashirbaevich

16.

Shaikhutdinov Erengaip Malikovich

List of corresponding members 

 

Name

1

Atazhanova Gayane Abdulhakimovna

2

Baeshov Abduali Baeshovich

3

Burkitbayev Muhambetkali

4

Dzhusipbekov Umirzak Zhumasilovich

5

Yedrisov Azamat Yerzhanovich

6

Eligbaeva Gulzhahan Zhakparovna

7

Itzhanova Horlan Iskozhievna

8

Kulazhanov Kuralbek

9

Kulazhanov Talgat Kuralbekovich

10

Muldahmetov Marat Zaynullovich

11

Myrhalykov Zhumahan Ushkempirovich

12

Rakhimov Kairolla Dyusenbaevich

13

Sataev Marat Isakovich

14

Tashimov Lesbekov Tashimovich