National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Structure of the NAS RK

Department of Earth sciences of NAS RK

25

March
2020

Chairman – Iskander K. Beisembetov

List of academicians

 

№ Name

1 Adilov Zheksenbek Makeevich

2. Beisenova Aliya Sarsenovna

3. Bekturganov Nuraly Sultanovich

4 Bishimbayev Valikhan Kozykeevich

5. Dzhakelov Abdikappar Kenzhebaevich

6 Diarov Muftakh Diarovich

7. Diachkov Boris Aleksandrovich

8. Daukeev Serikbek Zhusupbekovich

9. Ergaliyev Gapparov Hasenovich

10. Yermolov Petr Vasiliyevich

11. Zharmenov Abdrasul Aldashevich

12. Kamalov Suhan Maksutovich

13. Kayupov Malik Aryktaevich

14. Kozhahmetov Sultanbek Myrzahmetovich

15. Kurskeev Abdrahman Kozloevich

16. Levintov Boris Lyvovich

17 Ozdoev Sultan Mazhitovich

18. Rakishev Bayan Rakishevich

19. Seversky Igor Vasiliyevich

20. Suleev Dosim Kasymovich

21. Sydykov Zhrumbek Sydykovich

Lit of corresponding members

 

№ Name

1. Abisheva Zinesh Sadyrovna

2. Absadykov Bakhyt Narikbayevich

3. Buktukov Nikolai Sadvakasovich

4. Galiev Seitgali Zholdasovich

5. Zhantaev Zhumabek Shabdenamovich

6. Medeo Ahmetkal

7. Mukhamedzhanov Murat Abikenovich

8. Omarov Hylysh Beysenovich

9. Omirserikov Murat Shukeevich

10. Seitov Nasipkali

11. Seitmuratova Eleanora Yusupovna

12. Tatkeeva Galina Galimzyanovna