National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Structure of the NAS RK

Department of Earth sciences of NAS RK

25

March
2020

Departments of Geology and Engineering Sciences of NAS RK

Chairman - Zharmenov Abdrasul Aldashevich

Co-chairman - Begentaev Meiram Mukhametrakhimovich

List of academicians

 

                        Name

 1. Absametov Malis Kudysovich
 2. Adilov Zheksenbek Makeevich
 3. Beisenova Alia Sarsenovna
 4. Beisembetov Iskander Kalybekovich
 5. Bekturganov Nuraly Sultanovich
 6. Bishimbaev Valikhan Kozykeevich
 7. Buktukov Nikolai Sadvakasovich
 8. Dyachkov Boris Alexandrovich
 9. Daukeev Serikbek Zhusupbekovich
 10. Zharmenov Abdrasul Aldashevich
 11. Kayupov Malik Aryktaevich
 12. Kozhakhmetov Sultanbek Myrzakhmetovich
 13. Kurskeev Abdrakhman Kozloevich
 14. Levintov Boris Lvovich
 15. Medeu Ahmetkal Rakhmetullaevich
 16. Ozdoev Sultan Mazhitovich
 17. Rakishev Bayan Rakishevich
 18. Seversky Igor Vasilievich
 19. Suleev Dosym Kasymovich

List of corresponding members

                        Name

 1. Absadykov Bakhyt Narikbayevich
 2. Abetov Auez Egemberdyevich
 3. Galiev Seitgali Zholdasovich
 4. Ensepbaev Talgat Ablaevich
 5. Zhantaev Zhumabek Shabdenamovich
 6. Mukhamedzhanov Murat Abikenovich
 7. Omarov Khylysh Beisenovitch
 8. Seitov Nasipkali Seitovich
 9. Seitmuratova Eleonora Yusupovna
 10. Tatkeeva Galina Galimzyanovna
 11. Shamganova Lyazzat Saevna
 12. Yusupov Khalidilla Abenovich